bahis siteleri yeni giriş buca escort alanya escort

SP: National Cycling Strategy cz - Czech PDF Print E-mail

National Strategy for Cycle Transport in Czech Republic

czSCT063

Download Document: Cycle Strategy Part 1

Download Document: Cycle Strategy Part 2

Download Details of Conference 'Implementation of National Strategy for cycling transport in Czech Republic

 

ÚVOD

Cílem souèasného dopravního plánování je systematická podpora dopravy pøátelské k životnímu prostøedí. Mezi takové druhy dopravy jednoznaènì patøí i cyklistika. Její pozitiva jsou zøejmá – bezhluènost a nulové emise, finanèní a prostorová nenároènost. Pùlhodinka jízdy dennì je vynikající prevencí proti civilizaèním chorobám, cyklisté nemají tolik problémù s hledáním parkovacích míst, s dopravními kolapsy a zácpami, kolo pøispívá k humanitì a družnosti. Významný je i pøínos pro rozvoj cestovního ruchu.

Cyklistika je vnímána jako integrální èást, která se dìlí z hlediska kompetencí do oblasti dopravní obsluhy území (resort dopravy) a oblasti cykloturistiky (resort místního rozvoje). Bìhem posledních nìkolika málo let pøestává být pouze individuální záležitostí a plynule pøechází do mìstského i regionálního plánování, koexistuje s dalšími druhy dopravy a pøirozenou cestou vznikají nároky uživatelù na dopravní prostor a odpovídající vybavení. Cyklistika jako forma dopravy není menšinovým trendem, ale alternativou k dalším druhùm dopravy. Nabízí znaènou flexibilitu pøi pohybu v mìstském prostøedí a èásteènì øeší i dopravní obsluhu v regionech. Propojení cyklistické infrastruktury formou mìstských sítí cyklostezek a regionálních sítí cyklotras umožòuje souèasnì plynulý pohyb cyklistù i cykloturistù. Cykloturistika se tak výraznì projevuje i v mìstském prostøedí. Mìstské cyklotrasy nás mohou dovést bez dopravní zácpy a kolapsù na silnicích do historického jádra mìsta, do mìstských parkù, rezervací, rekreaèních oblastí, na koupalištì apod.

Rekreaèní cyklistika se projevuje ve formì rurální turistiky, tak i ve formì mìstské turistiky. Tato možnost pružné èasové a místní pøizpùsobilosti podle zájmù turisty èiní z cykloturistiky vyhledávanou aktivitu.

Využití cyklistiky k dopravním i rekreaèním úèelùm má ve svìtì stoupající tendenci a v mnoha zemích se tomuto trendu pøizpùsobují služby, plánování i nabídka v dopravì. Tendence zdravého životního stylu je hlavním motivaèním faktorem k rozšíøení cyklistiky.

Usnesením vlády ÈR è. 706 ze dne 12. 7. 2000 byla vzata na vìdomí Charta o dopravì, zdraví a životním prostøedí (dále jen “Charta”). Bod 4. B této Charty hovoøí o tvorbì strategie - vypracování a realizaci strategie k podpoøe tìch druhù dopravy, které vedou k pøíznivému ovlivòování zdraví a životního prostøedí. Ministru dopravy bylo uloženo zastupovat ve spolupráci s ministerstvem zahranièních vìcí, životního prostøedí a zdravotnictví Èeskou republiku pøi sjednávání dokumentu navazujícího na Chartu. Ministerstvo dopravy bylo po projednání v Radì pro zdraví a životní prostøedí (dále jen “Rada”) povìøeno úkoly styèného bodu v ÈR ve vztahu k Chartì
a vedením pracovního týmu Rady pro uvedenou problematiku.

V této souvislosti Ministerstvo dopravy povìøilo Centrum dopravního výzkumu (dále jen “CDV”), pøípravou Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy v ÈR (dále jen “Cyklostrategie”) ve smyslu naplnìní bodu 4.B Charty. Pøíprava Cyklostrategie vychází rovnìž ze základního cíle Dopravní politiky ÈR : “Realizace svobody trvale udržitelné mobility osob a vìcí jako nutný atribut naplnìní požadavkù Listiny základních práv a svobod i požadavkù svobodného obchodu a optimální podpora udržitelného rozvoje pøimìøeným dotváøením dopravního systému“.
Práce na tvorbì Cyklostrategie byly zapoèaty zaèátkem roku 2001. CDV, jako zpracovatel strategického materiálu, vytvoøil pracovní tým pro pøípravu Cyklostrategie (dále jen “tým CDV”), který zpracoval vstupní informace a spoleènì formuloval základní teze. Tým CDV byl složen z øad odborníkù, kteøí aktivnì pøispívají k rozvoji cyklistické dopravy v ÈR. V týmu CDV jsou zástupci jednotlivých ministerstev (MD ÈR, MŽP ÈR, MZ ÈR a MMR ÈR), zástupci krajù, mìst, neziskových a pøíspìvkových organizací, vèetnì dopravních specialistù. Jednotlivá opatøení byla konzultována prostøednictvím e-mailové pošty a v rámci nìkolika spoleèných koordinaèních jednání. CDV mìlo díky mezinárodním projektùm rovnìž k dispozici poradní tým složený ze zahranièních specialistù na cyklistickou dopravu. Tvorba strategického materiálu pak byla doplnìna o rozsáhlou prezentaci prùbìžných výsledkù Cyklostrategie s cílem zapojit do její realizace co možná nejširší veøejnost. Projednávání strategického materiálu s veøejností probíhalo již v období 03/2001 – 12/2002.

V rámci monitoringu stávajících podmínek byly pøipraveny vstupní informace o ÈR ve vztahu k cyklistické dopravì a cykloturistice, které obsahují i informace o stavu cyklistické dopravy a cykloturistiky (nehodovost, intenzita cyklistické dopravy, cyklistická infrastruktura, financování, pøístup obyvatel mìst k cyklistické dopravì atd.). Zpracování základních dat strategického materiálu vycházelo z realizace mezinárodního projektu NATCYP a výzkumného úkolu 103/00/1530 Grantové agentury ÈR pod názvem: “Výzkum podmínek pro uplatnìní cyklistické dopravy jako integrální a rovnocenné souèásti dopravního systému”.

Dále tým CDV analyzoval silné a slabé stránky (SWOT analýza) a posoudil, v jaké pozici se cyklistická doprava v Èeské republice nachází.

Tato základní báze znalostí a jejich analýza sloužila pak týmu CDV pøi definování ètyø Priorit: (1) Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostøedku dopravní obsluhy území; (2) Rozvoj cyklistiky pro posílení cestovního ruchu; (3) Rozvoj cyklistiky pro posílení ochrany ŽP a zdraví; (4) Zajištìní koordinace s dalšími resorty a subjekty. Na jednotlivé priority následnì navazují Cíle a Opatøení.

Cyklostrategie jako celostátní koncepce musí být posouzena tzv. strategickým posuzováním vlivù na životní prostøedí (dále jen “SEA”) podle § 14 zákona è. 244/1992 Sb., o posuzování vlivù koncepcí na životní prostøedí a Evropské smìrnice 2001/42/EC, o hodnocení úèinkù urèitých plánù a programù na životní prostøedí. SEA byla zahájena k 1. 4. 2003 a byl vytvoøen SEA tým pracovníkù pro její posouzení. Cyklostrategie po svém posouzení a akceptování doporuèení SEA týmu byla zaslána na MŽP k vydání stanoviska podle výše citovaného zákona.

V polovinì roku 2003 bude materiál, vèetnì SEA posouzení a stanoviska MŽP, pøedložen k projednání a schválení do Vlády ÈR. Tím ale schvalovací proces nekonèí. Plán je založen na vytvoøení trvalého partnerství mezi státem, kraji, mìsty, mikroregiony, neziskovým sektorem a podnikatelskou veøejností. Z tohoto dùvodu by bylo vhodné, aby se Cyklostrategie projednala s pøíslušnými krajskými zastupitelstvy pøi respektování místních priorit. Pro posílení pozice významu Cyklostrategie bude tento postup doporuèen i mikroregionùm a obcím, které se již zapojily do pøípravy této strategie. Ostatní organizace se mohou pøihlásit k podpoøe Cyklostrategie formou dobrovolné spolupráce pøi realizaci strategie. V prùbìhu realizace tak vznikne mnoho dílèích materiálù, databází, spoleèných projektù a dalších aktivit pøispívajících ke zlepšení života obyvatel Èeské republiky.

Cyklostrategie usiluje o vytvoøení podmínek pro pøemìnu “populární, neregulované” cyklistiky smìrem ke “kultivované a systematicky podporované cyklistice”.

Z celého procesu plánování Èeské republiky a výsledného navrhovaného strategického plánu plyne nìkolik dùležitých závìrù”:

V Èeské republice existují zdroje, které mohou být pøi dobré organizaci využity tak, aby øešily podporu cyklistické dopravy v zemi. K zajištìní toho, aby byly zámìry navrhovaného plánu skuteènì naplnìny, však bude zapotøebí spolupráce, vùle a nasazení všech zainteresovaných složek, vèetnì obèanské veøejnosti.

Jednotlivé prioritní osy jsou vzájemnì propojeny a je možné s nimi efektivnì pracovat pouze, pokud je budeme chápat jako celek. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ÈR musí být vzájemnì propojena s jinými strategickými materiály ministerstev, krajù a statutárních mìst.

1. POPIS SOUÈASNÉHO STAVU – PROFIL ÈR

PODKAPITOLA 1. – CYKLISTIKA v ÈR
1. Výchozí stav. Vývoj dopravy v Èeské republice není z pohledu ochrany životního prostøedí
a zdraví obyvatel nejoptimálnìjší. Silnièní motorová doprava osobní i nákladní v posledních deseti letech silnì vzrostla, podíl železnièní dopravy stále klesá . Poèet motorových vozidel v Èeské republice vzrostl v letech 1990-1999 o 47 %, podíl vozidel na alternativní pohon je stále velmi nízký - 0.2 % všech vozidel. Podíl cyklistické dopravy na dopravì osob v minulých desetiletích klesal. Zvyšuje se však množství osobních vozidel, jejichž výroba a provoz jsou relativnì více spojené se zátìží životního prostøedí – jsou materiálovì nároènìjší, mají vyšší spotøebu paliv apod. Z hlediska udržitelnosti je však vìtším problémem zvýšené využívání osobních automobilù na úkor veøejné dopravy. Tyto trendy jsou posilovány ekonomickým i spoleèenským prostøedím v Èeské republice. Na tyto problémy reaguje základní cíl Dopravní politiky ÈR : “Realizace svobody trvale udržitelné mobility osob a vìcí jako nutný atribut naplnìní požadavkù Listiny základních práv a svobod i požadavkù svobodného obchodu a optimální podpora udržitelného rozvoje pøimìøeným dotváøením dopravního systému. K tomu vede strategie udržitelných zpùsobù dopravy s podporou environmentálnì šetrných zpùsobù a omezováním zpùsobù nejménì šetrných”
2. Východisko. Je nutné, aby pozornost od jednostranné podpory motorizované dopravy byla opìt namíøena na jiné dopravní prostøedky, pøedevším ty, které mohou èásteènì pomoci øešit otázky spojené s životním prostøedím, zdravotním stavem obyvatel, spotøebou energie
a rozvojem nových koncepcí. K takovým druhùm dopravy zajisté patøí i cyklistická doprava.
3. Základní pøehled pøedností cyklistiky. Zøejmá její pozitiva – umožòuje mobilitu bez ohledu na stáøí a výši pøíjmu, je cenovì výhodná, bezhluèná, pøátelská k životnímu prostøedí a má malé plošné nároky. Cyklisté nemají takový problém s hledáním parkovacích míst, s dopravními kolapsy a zácpami, kolo vychovává k ohleduplnosti a družnosti. Pùlhodinka jízdy každý den v týdnu je vynikající prevencí proti civilizaèním chorobám. Významný je i pøínos cyklistiky pro relativnì nerušící mobilitu návštìvníkù v pøírodním i mìstském prostøedí, a tím i pro rozvoj cestovního ruchu.
4. Kolo jako integrální a rovnocenný dopravní prostøedek. Mobilita je klíèovým faktorem mìstského prostøedí. Integrovaná dopravní politika zajišuje energeticky šetrnou a mìstotvornou mobilitu. Rovné šance, vstøícné akceptování a dostateèná hustota sítì všech dopravních systémù vytváøí mobilní, živoucí mìsta s dobrými vyhlídkami do budoucnosti. V rámci mobility má jízdní kolo vìtší akèní rádius a velký potenciál pøi pøestupu z osobních automobilù do jiných dopravních prostøedkù. Jízdní kolo je rovnìž témìø všeobecnì použitelné pro všechny úèely cest (za prací, do škol, za nákupy a službami, v rámci volného èasu).
5. Cyklistika a zdraví. Jedním z hlavních rizikových faktorù srdeènì-cévních nemocí je nedostatek fyzické èinnosti. Naopak chùze a cyklistika jako denní èinnosti mohou podporovat zdraví prostøednictvím fyzické èinnosti, snižovat hluk a zneèišování ovzduší. Pøínosy pro zdraví pravidelnou fyzickou èinností lze shrnout následovnì: 50 % snížení rizika koronárních srdeèních onemocnìní (tj. podobný úèinek jako nekuøáctví), 50 % snížení rizika onemocnìní diabetes dospìlých, 50 % snížení rizika obezity, 30 % snížení rizika hypertense. Oproti chùzi snižuje cyklistika pøi pohybu zatížení kyèelních kloubù a kloubù nohou. Celkem 30 minut ostré chùze nebo cyklistiky po vìtšinu dní v týdnu, i když provádìno v 10ti až 15ti minutových intervalech, je úèinným prostøedkem k docílení uvedených zdravotních pøínosù. Nedostatek pohybu je hlavní pøíèinou zdravotních problémù: 60% dìtí má problémy se správným držením tìla, 40% dìtí má koordinaèní tìžkosti, 35% dìtí trpí obezitou. Pomocí jízdy na kole mùžeme mnoho zlepšit.
obrázek 1 - Struktura zemøelých podle pøíèin smrti – muži (zdroj: MZÈR 2000)

obrázek 2 - Struktura zemøelých podle pøíèin smrti – ženy (zdroj: MZÈR 2000)

6. Územní plánování. Z hlediska územního plánování je potøeba míti na pamìti zajímavá data oficiální pøíruèky pro cyklistiku Evropské komise:“Ve mìstì lze napøíklad pøepravit na pruhu širokém 3,5 metru (typický silnièní jízdní pruh) za 1 hodinu 22 000 osob kolejovým vozidlem, 19 000 lidí pìšky a 14 000 lidí na kole, ale jen 9 000 lidí autobusem a 2 000 lidí autem. Pøitom celková plocha jízdních pruhù pro automobily v Èeské republice pøesahuje plochu chodníkù, kolejiš a cyklistických stezek. 30% procent veškerých jízd automobilem je kratších než 3 km, jízdní kolo je pøitom do vzdálenosti 5 km ve mìstì rychlejší než automobil a do 8 kilometrù stále ještì srovnatelné s automobilem a kolejovou dopravou.”
7. Cyklistika a životní prostøedí. Zneèištìní výfukovými plyny pøi provozu jízdního kola je nulové, zatímco zneèištìní tìmito plyny z individuální motorové dopravy v devadesátých letech stouplo (u stacionárních zdrojù naopak pokleslo). Zvýšení podílu cyklistické dopravy nepøímo snižuje hluk v území. Na druhé stranì cyklistika v terénu (cyklotrial, horská kola v rekreaèní cyklistice mimo cestní sí - off roamohou zpùsobovat problémy, spoèívající v narušování klidového režimu chránìných území pøírody, nièení stanoviš chránìných druhù rostlin, výskytiš a hnízdiš chránìných druhù živoèichù, narušování vegetaèního krytu a zpùsobování pùdní erose, problémy mohou být pøi soubìhu pìších a cyklistických tras s bezpeèností a komfortem chodcù. Je tedy pøi konkrétních zámìrech na podporu cyklistiky tøeba brát v úvahu podle lokalizace i její možné negativní vlivy.
Rùzné zpùsoby dopravy v ekologickém porovnání s používáním soukromých automobilù pøi stejné délce cest a pøi stejném poètu pøepravovaných osob na 1 kmZáklad = 100 (soukromý automobil bez katalyzátoru)
Ž Ž* b ✈ t
Spotøeba prostoru 100 100 10 8 1 6
Spotøeba primární energie 100 100 30 0 405 34
CO2 100 100 29 0 420 30
Oxidy dusíku 100 15 9 0 290 4
Organické slouèeniny uhlíku a vodíku 100 15 8 0 140 2
CO 100 15 2 0 93 1
Celkové zneèištìní ovzduší 100 15 9 0 250 3
Riziko dopravních nehod 100 100 9 2 12 3

Ž* = auto s katalyzátorem. Je tøeba pamatovat, že katalyzátor úèinnì funguje pouze pøi zahøátém motoru. U krátkých jízd ve mìstech není katalyzátor z hlediska zneèištìní životního prostøedí žádným pøínosem.Zdroj: Zpráva UPI, Heidelberg 1989
tabulka 1 - Rùzné zpùsoby dopravy v ekologickém porovnání s používáním soukromých automobilù pøi stejné délce cest a pøi stejném poètu pøepravovaných osob na 1 km (Zdroj: Zpráva UPI, Heidelberg 1989)

Testosterone Steroid Cyclepayday loans direct . The main active actual substance of Levitra Professional online - Vardenafil does not affect the seminal fluid and is not addictive.

istanbul real estatecappadocia toursHome|Good Practices|Publication|Contact List|Useful Links|Notice Board
Copyright © EST Goes East Clearing House (EgE). All rights reserved.